Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Wyższa Szkoła Administracji Publicznej » Administracja

07-409 Ostrołęka, Mazowieckie
ul. Korczaka 73, Zobacz na mapie
Tel: (29) 760-68-86, (29) 760-76-10
Fax:
WWW: http://www.wsap.com.pl
Email: wsap1@home.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Licencjackie stacjonarne Administracja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Specjalności


Studia pierwszego stopnia (licencjackie) realizowane są w 3-letnim (VI semestrów) toku nauczania. Uczelnia kształci absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości. Oferujemy kształcenie na Wydziale Administracji, kierunek: administracja.

 

Każdy kandydat ma do wyboru specjalności, w dogodnym dla siebie systemie:

Specjalność System studiów
Administracja Publiczna studia niestacjonarne(zaoczne)
Służby Porządku Publicznego studia niestacjonarne (zaoczne)
Służby socjalne studia niestacjonarne (zaoczne)
Rachunkowość i finanse publiczne  studia niestacjonarne (zaoczne)
Służby Porządku Publicznego studia stacjonarne (dzienne)
Samorząd terytorialny studia niestacjonarne (zaoczne)
Organizacja turystyki i rekreacja  studia niestacjonarne (zaoczne)


 
Studia niestacjonarne (zaoczne) odbywają się podczas zjazdów weekendowych - od piątku (godziny popołudniowe) do niedzieli, dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie).


Absolwenci WSAP uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł licencjata z zaznaczeniem specjalności oraz mogą kontynuować naukę na poziomie studiów drugiego stopnia (magisterskich).


Zasady rekrutacji


W roku akademickim 2010/2011 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce prowadzi nabór na studia I stopnia (licencjackie).

Rekrutacja trwa od dnia 15 kwietnia 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. W przypadku mniejszej liczby kandydatów przyjętych na studia niż planowana liczba miejsc odbędzie się rekrutacja uzupełniająca (wrzesień). Przyjęcia na studia odbywają się bez egzaminu wstępnego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów i wniesienie stosownych opłat (wpisowe i czesne).


Kandydaci na studia w roku akademickim 2010/2011 składają następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej lub w punkcie rekrutacyjnym Uczelni pok. 56)
 •  świadectwo maturalne (oryginał lub odpis wydany przez szkołę, ewentualnie duplikat)
 •  xero świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku osób, które zdawały nową maturę
 •  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (nieobowiązkowo)
 •  zdjęcia - 4 szt. (w formacie jak do dowodu, podpisane na odwrocie)
 •  xero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 •  xero książeczki wojskowej (nieobowiązkowo)

Po czwartym semestrze można dokonać wyboru jednej z sześciu specjalności:

 • administracja publiczna
 • służby porządku publicznego
 • służby socjalne
 • rachunkowość i finanse publiczne
 • organizacja turystyki i rekreacja
 • samorząd terytorialny